Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Melting   Ekologiczna Sól Drogowa
1

Ekologiczna Sól Drogowa

 

Główną przyczyną zamierania drzew są silne skażenia gleb w strefie przyulicznej powodowane przez sole stosowane do zwalczania gołoledzi.

Drzewa w aglomeracjach miejskich, szczególnie nasadzenia przyuliczne, rosną w bardzo niekorzystnych warunkach, stąd powszechnym zjawiskiem jest ich zamieranie.

Symptomy uszkodzenia liści drzew, jako objaw złego stanu zdrowotnego, pojawiają się już na przełomie maja i czerwca. Na początku lipca drzewa ze zdrowymi liśćmi stanowią 63%, w połowie sierpnia 25%, a w końcu września jedynie 5%.

Negatywnie na glebę i drzewa wpływa zanieczyszczenie powietrza powodowane przez urządzenia komunalne (elektrociepłownie, kotłownie, gazownie), zakłady przemysłowe oraz pojazdy samochodowe. Wieloletnie oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza powoduje niekorzystne zmiany w glebach przez nagromadzenie się metali ciężkich, co pogarsza stan zdrowotny drzew.

Wydaje się, że jednak główną przyczyną zamierania drzew są silne skażenia gleb w strefie przyulicznej powodowane przez sole stosowane do zwalczania gołoledzi. Sole (głownie chlorki sodu i wapnia) używane w okresie zimowym do posypywania ulic przenikają do gleby, pogarszając jej fizyczne i chemiczne właściwości. W następstwie czego gleby mają alkaliczny odczyn, wysoki stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego przez sód wapienny, jak również nadmierną ilość wapnia. Obecność nadmiernych ilości sodu w glebie niszczy strukturę gruzełkowatą, zwiększa stan ich dyspersji i zdolność pęcznienia, natomiast zmniejsza przepuszczalność i podsiąkliwość, powoduje również alkalizację. Wapń w przeciwieństwie do sodu oddziaływuje korzystnie na strukturę gleby, jednak nadmierna jego zawartość przyczynia się do ograniczenia pobierania potasu i magnezu przez rośliny.

Istotnym czynnikiem pogarszającym warunki funkcjonowania drzew są również zakłócenia gospodarki wodnej, szczególnie widoczne to jest w okresach upalnych, kiedy przy zmniejszonej wilgotności gleb wzrasta stężenie soli i zamiera najwięcej drzew. Utwardzenie powierzchni w bliskich odległościach od drzew utrudnia przenikanie do gleby opadów atmosferycznych. Z kolei odgarnianie śniegu na pobocze jezdni stwarza dodatkową antropopresję związaną z topnieniem dużych ilości zanieczyszczonego śniegu.

Poza pogorszeniem właściwości fizycznych i chemicznych gleb, zwiększone ilości sodu są pobierane i gromadzone w liściach roślin. Poza tym zwiększa się również zawartość chloru w liściach, który powoduje powstawanie nekroz i przyczynia się do wcześniejszego ich opadania.

Skażenia gleb i wpływ tego na stan drzew badano w Warszawie przy wybranych ruchliwych ulicach o dużym, średnim i niewielkim natężeniu ruchu. Drzewa na tych ciągach badano w podziale na martwe, zamierające i zdrowe. Na podstawie tak zgromadzonych danych stwierdzono:

 

  • alkalizację (pH dochodzące do 8,44 w KCI i 9,69 w H2O),
  • wysokie zawartości wapnia (dochodzące do 650 mg/100 g),
  • wysokie zawartości sodu (dochodzące do 39 mg/100 g i wysoki stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego jonami sodu przekraczający 20%),
  • w wielu miejscach podwyższone zawartości miedzi, ołowiu i cynku, bądź wskazujące na słabe, średnie, a nawet silne zanieczyszczenia gleby,
  • największą zawartość sodu, wapnia i metali ciężkich przy drzewach martwych i zamierających,
  • ciężar objętościowy dochodzący do 1,70 g/cm3, wskazujący na niekorzystne właściwości fizyczne gleb.

W aparacie asymilacyjnym drzew zamierających w porównaniu z drzewami w warunkach kontrolnych stwierdzono:


  • nadmierną zawartość chloru dochodzącą do 4,15% (w warunkach kontrolnych wynosiła średnio 0,25%),
  • zwiększone w porównaniu do kontroli (0,007%) zawartości Na, dochodzące do 1,89%,
  • obniżone zawartości magnezu i potasu

 

Wyniki tych badań świadczą o bardzo niekorzystnych warunkach glebowych przy ruchliwych ulicach Warszawy, Katowic, Wrocławia i Krakowa. Odczyn gleb jest nieodpowiedni dla rosnących tam drzew, należy pamiętać, że optymalny dla wzrostu drzew podział mieści się w zakresie odczynu słabo kwaśnego (5,5-6,5). Wysoka ilość sodu w glebie oraz chloru i sodu w liściach to skutek solenia ulic w okresie zimowym. Zawartość chloru w liściach, na ogół wyższa niż 1,44%, czyli przekraczająca wartość progową mówiącą o wyraźnych nerkozach, potwierdza bardzo negatywny wpływ soli stosowanych do zwalczania gołoledzi na rosnące przy ulicach drzewa. Występujące nadmiernie ilości wapnia (również efekt solenia ulic) powodują obniżenie się w kompleksie sorpcyjnym udziału wszystkich kationów poza wapniem, przez co drzewa nie mogą pobierać potrzebnych im składników we właściwych proporcjach, co odbija się na ich zdrowotności. Nadmierne zawartości miedzi, ołowiu i cynku w glebie wpływają toksycznie na rosnące drzewa, szczególnie na ich systemy korzeniowe. Wynik badań zatem dowodzą postępującej degradacji gleb przy ruchliwych ulicach.

 

a teraz jak to ma się do matematyki i ekologii

Opłacalność Stosowania ESD na Polskich Drogach ???

obliczono że w przypadku stosowania ESD tylko na polskich drogach można zaoszczędzić ponad 26 milionów złotych !!!. Czy to dużo czy mało ale jednak OSZCZĘDNOŚCI.

Nie uwzględnianialiśmy poczucia bezpieczeństwa na drodze nas kierowców to chyba jest bezcenne.

Polska mentalność urzędników to używanie NaCl jako Placebo na zimowe atrakcje drogowe... jak jest zima to musi być ślisko.

 

Nowością Technologiczną jest fakt obniżenia zawartości chlorków w składzie ESD o 51% od normalnie sypanego chlorku sodu 98%. Zmniejszamy ryzyko zasolenia i martwicy drzew o 50%. To dużo z uwagi na tysiące ton wysypywanego NaCl na drogi. Marnowane ilości będą się latami odkładać w naszych organizmach.

 


Ten wpis czytano 4613 razy.
hmm zastanawiam się jaki skład chemiczny ma ESD i czy może nie jest kolejną mieszanką która np uchroni glebę przed alkalizacją ale może wpływać bedzię negatywanie na gleby w inny sposób ? nie zawsze co nowe jest lepsze.Zawsze trzeba wszytko sprawdzić.Czy stosuje sie to rozwiązanie w innych krajach i może znasz wyniki badań
Pozdrawiam
catania - Poniedziałek, 24 Styczeń 2011 20:17